Category Archives: Business

Business หรือ ธุรกิจ คือ กิจกรรมเกี่ยวกับการค้า อาชีพ อุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ที่มีการดำเนินการ เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ และ ชื่อเสียง