Browsing the "#IceBucketChallenge" Tag

#IceBucketChallenge สาดน้ำแข็ง ช่วยสร้างความแข็งแรงให้ผู้ป่วย ALS

August 18th, 2014 | by Jexep

#IceBucketChallenge เป็น Campaign ที่มีการตั้งกฎว่าเมื่อได้รับคำท้า จะมีเวลา 24 ชั่วโมงในการเทน้ำแข็งใส่ตัวเอง แล้วท้าทายคนต่อไปอีกสามคน หรือไม่เช่นนั้นก็ให้บริจาคเงินให้กับองค์กร ALSA เพื่อการหาทางรักษาให้กับผู้ป่วยโรค ALS หรือจะทำทั้งสองอย่างก็ได้ (ซึ่งส่วนใหญ่ก็ทำเช่นนั้น)Back to Top ↑